pBel ons:  0316 525 025

Leisure Markt (onderhoud vakantieparken)

PRAKTIJKCASE LEISURE MARKT

Voor elk van de door ons benoemde branches binnen Profrema Vastgoed hebben wij een voorbeeld ‘Case’ (proven-concept) voor uw specifieke branche op hoofdlijnen benoemd.

Voor een organisatie met meer dan 70 vakantieparken in Nederland en Duitsland ondersteunen wij bij diverse onderhouds- en management vraagstukken, dit doen we sinds 2012 binnen Nederland en vanaf 2016 ook in ons buurland Duitsland.

MONITOREN

Uit ervaring weten we dat dit bij veel van onze opdrachtgever nog een ondergeschoven kindje is en het belang van deze tussentijdse controles binnen de meerjaren cycli essentieel zijn om reactief en dynamisch beheer te voeren. Volgens de NEN-methode zou dit in ieder 3e jaar dienen plaats te vinden.

Binnen de Profrema methode van cycli monitoren, is de eerste check vaak de aanvangskeuring aan het begin van de meerjaren cycli. Aan het eind van deze cycli doen wij een jaar vóór de geplande uit te voeren werkzaamheden een QuickScan of 0-meting om te bepalen of de theoretische duur van het element ook daadwerkelijk aan onderhoud of vervanging toe is. De uitkomst bepaald vervolgens, na evaluatie met de opdrachtgever, of we tot uitvoer en besteding van budget over moeten gaan.

In de tussenliggende periode, tussen aanvangs- en eindkeuring, vinden de tussentijdse controles plaats. Deze zijn vergelijkbaar met een QuickScan, waar we veelal dezelfde elementen controleren.

flexibel bedrijfsbureau

VOORBEELD

Als voorbeeld bij een 7 tussenliggende jaren schildercyclus vindt er voor jaar 1 een aanvangskeuring plaats, in jaar 3 en 5 een tussentijdse controle en jaar 7 een QuickScan.

BRANDVEILIGHEID

Om de veiligheid van bewoners in het object en rond de locatie te garanderen, inventariseren wij op de aanwezige risico’s. Wij geven daarbij de juiste advisering over mogelijke onvoorziene toekomstige kosten, voor het saneren en/of door het aanpassen van de wettelijke regelgeving voor deze genoemde onderdelen. Profrema heeft hiervoor een checklist beschikbaar om, vanuit het aanwezige object, de opname en controle uit te voeren op alle afwijkingen conform deze (wettelijke) regelgevingen.

VRAAGSTELLING VAKANTIEPARK BEHEERDER

Profrema is in 2012 initieel gevraagd om een aanbesteding voor het schilderwerk en kleine bouwkundige gebreken te realiseren voor één van de parken.

Na deze eerste succesvolle afronding is de opdracht verder uitgediept en zijn er aanvullende opdrachten uit voort gekomen zoals; partijen selectie op kwaliteit en geografisch, prijsspiegelingen, projectmanagement op uitvoer en het strategisch meedenken op rendementsvraagstukken.

WAAROM PROFREMA

Onze opdrachtgevers kiezen voor Profrema omdat wij uniek zijn binnen de vastgoed onderhoudsbranche. Dit daar wij zowel de praktische uitvoerende kant ondersteunen als wel de strategische beleidskant. Uit evaluaties komt naar voren dat dit als zeer prettig ervaren wordt door zowel uitvoerende projectleiders, management kader en directies/ RVC’s.

Wij koppelen onze brede ervaring uit vergelijkbare projecten en branches aan de vraagstelling en proberen deze voor onze opdrachtgevers op maat te interpreteren.

PLAN VAN AANPAK

De belangrijkste diensten die hier door Profrema ingezet worden variëren sterk. Dit heeft te maken met het zogenoemde eigenaarschap van de diverse parken binnen de organisatie. Zo hebben we hier te maken met eigen maintenance per land, VvE’s, beleggers, individuele eigenaren, projectontwikkelaars, etc.

PLANNING

  • Intake, Plan van Aanpak, Partijen selectie, RGS inrichting
  • Conditie meting, Opname, Calculatie Frame Bestek, KPI vastleggen
  • Aanbesteding, Prijsspiegeling, Aannemersovereenkomst
  • Projectmanagement, Controle op uitvoer, Oplevering
  • Cyclus scenario, Duurzaamheid Advies, Concept meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)
  • Rendement strategie en advies
  • Tussentijdse NEN inspecties (MJOP Cyclus)

RESULTAAT

Wij hebben de volledige landelijke organisatie weten te ontzorgen in de diverse aanbesteding trajecten van de afgelopen jaren. Dit hebben wij zowel voor maintenance (onderhoud) als projecten (nieuwbouw) gerealiseerd.

Aanbestedingen zijn (geografisch en prijstechnisch) toegekend en gemonitord op de gemaakte afspraken binnen de diverse parken in binnen- en buitenland. Het geëvalueerde resultaat was méér dan positief, er werd een hogere kwaliteit gehaald tegen lagere dan begrote kosten. Hierdoor konden cycli worden opgerekt wat DIRECT resulteerde in het gewenste resultaat en zeker zo belangrijk een hoger rendement.

Profrema gebruikt de data en cijfers van deze parken veel voor het doorrekenen van degradaties en verwachtingen bij meerjarenonderhoudsplannen. Daar deze parken veelal, of in een bosrijkgebied, of aan zee liggen, is het de perfecte graadmeter degradatie (in een worst case scenario) te voorspellen.