pBel ons:  0316 525 025

Flexibel Bedrijfsbureau

FLEXIBEL BEDRIJFSBUREAU

Ons Vastgoed team bestaat uit een groep van ervaren praktijk specialisten naast strategische beleidsprofessionals. Allen met een eigen individuele expertise op diverse uiteenlopende bouwkundige- en vastgoedmanagementvlakken. Wij ondersteunen en adviseren zowel Opdrachtnemers (Schilder+, Bouw- en Vastgoed onderhoudsbedrijven) als Opdrachtgevers (Corporaties, Overheden, Zorg, Scholen, VVE, Beleggers).

In de praktijk betekent dit dat Profrema, binnen het Resultaat Gericht Samenwerken (RGS), steeds vaker als proces- en/of verandermanagement wordt ingezet. Organisaties, aan zowel opdrachtgevende- als aan opdrachtnemende kant, hebben binnen RGS, nog steeds moeite om tot het gewenste resultaat én rendement te komen. Dit is overigens vaak meer dan begrijpelijk daar men zich vooral in het technische proces begeeft, van “de klus klaren”, in plaats van te acteren op wat er beleidsmatig wordt gevraagd?

Het volledig op de kop zetten van de bestaande VGO-organisatie is voor veel ondernemers een hoofdpijn dossier en hierdoor een grote stap om te nemen. Profrema biedt hier met haar flexibel bedrijfsbureau het handvat voor een gefaseerd verander proces welke op maat, naar uw wens, geďmplementeerd kan worden binnen uw organisatie. Wij hebben de afgelopen jaren onze ervaringen op deze veranderprocessen opgedaan bij zowel de opdrachtgevende- als opdrachtnemende kant en kennen de valkuilen en successen. Ons team helpt ook u én uw organisatie graag naar de ‘next level’.

flexibel bedrijfsbureau

CONSULTANCY

Profrema vult uw ondersteuningsbehoefte altijd op maat in. Indien wenselijk kan dit zelfs op uw eigen locatie zodat u zelf de agenda en werkzaamheden van onze consultant binnen uw team kunt bepalen. Onze consultant werkt op deze wijze in het verlengde en onder toezicht van uw eigen organisatie Wij leveren capaciteit op houtrotinspecties, schilder- en bouwcalculaties, werkvoorbereiding, projectmanagement, etc. (deze dienst is tijdelijk niet beschikbaar i.v.m. Corona maatregelen)


PRAKTIJKCASE VRAAGSTELLING

Voor elk van de door ons benoemde branches binnen Profrema Vastgoed hebben wij een voorbeeld ‘Case’ (proven-concept) voor uw specifieke branche op hoofdlijnen benoemd. Wij ondersteunen een Vastgoedonderhoud organisatie van 80 FTE bij het implementeren van duidelijke processen en het daarbij behorende verandermanagement.

VRAAGSTELLING ORGANISATIE

Directie en het dagelijks management team hebben gezamenlijk Profrema gevraagd om de gewenste processen binnen de bestaande organisatie in te voeren. Hierbij zowel operationele hulp te beden en te klankborden om niet aanwezige competenties gezamenlijk intern- of extern in te vullen. De sterkte/ zwakte analyse maakt voor de directie een belangrijk onderdeel uit van de uiteindelijke organisatie scan.

Ook deze bestaande organisatie beschikt over de juiste ervaren, maar vooral uitvoerende mensen. Men mist het overzicht hoe procesmatig te werk en zo het gewenste rendement te kunnen behalen en/ of risico’s op voorhand te kunnen beheersen.

WAAROM PROFREMA

Onze opdrachtgever kiest voor Profrema omdat men vernomen heeft welke resultaten wij bij een collega-bedrijf op hetzelfde gebied hebben kunnen boeken. Hier hebben wij zowel het operationele projectmanagement (incl. uitvoerders en voormannen) als de 3 mans directie meegenomen in de behapbare stappen die er te nemen zijn.

Wij integreren binnen de bestaande organisatie en ondersteunen daar waar onze inzet het meest gewenst is. Wij hebben hiervoor geen theoretisch verhaal hoe het volgens het boek zou moeten binnen de vergelijkbare organisaties, maar beroepen ons op proven-concepts en lessons-learned van waaruit wij deze als maatwerk op de bestaande organisatie toepassen. Goed verandermanagement is hierbij de sleutel tot een constructieve verbetering en meerwaarde voor alle betrokken medewerkers.

PLAN VAN AANPAK

De diensten ingezet door Profrema voor deze opdrachtgever zijn ook hier wederom op te delen in twee hoofdgroepen. Te weten; (1) Operationele ondersteuning en (2) Consultancy op de gewenste processtructuren.

  • Intake met Directie en Werkgroep procesmatig werken, Voorstel Plan van Aanpak
  • Bespreken operationele praktijkcase met interne Projectleiders
  • Interview Directie aangaande de verwachting en bevindingen
  • Bewaking voortgangsbewaking proces nieuw projectcase, O metingen, KPI, Scenario Advies, Aanneemovereenkomst
  • Processtappen onderbouwen en transparant maken voor de diverse afdelingen
  • Overdracht strategisch DOC. Van voorbereiding naar operationeel (incl. conditiemetingen, scenario Advies, KPI’s, etc.)
  • Begeleiden uitvoer projectmanagement, t.b.v. faalkosten en rendementsbewaking
  • Ondersteuning opleidingsprogramma, evaluaties
  • Benoemen lessons-learned, operationeel- en directieadvies
  • Cycli beheer, klantevaluaties, do’s and dont’s

RESULTAAT

Onze klant heeft een duidelijker beeld gekregen welke klanten men wel en niet wil/kan bedienen binnen de bestaande en gewenste portefeuille. De uitvoer en het middenmanagement hebben het belang herkent om duidelijk en open naar elkaar te communiceren waarom er voor een bepaalde aanpak richting opdrachtgever is gekozen.

De directie heeft een duidelijk beeld en bevestiging gekregen van waar de organisatie nog dient te groeien of op kennis uitgebreid dient te worden. Momenteel vult Profrema deze ontbrekende taken binnen de organisatie met onze flexibele schil in. De behoefte om deze werkzaamheden te zijner tijd binnen de eigen organisatie op te pakken is minder urgent, dit heeft mede te maken met de piekwerkzaamheden van de ontbrekende kennis in een bepaalde periode van het jaar.